Þjónusta fyrir börn 6-16 ára *Húnaskóli

1. stig 

 • Aðlagað námsefni
 • Aðlagað námsumhverfi
 • Aðlöguðu stundaskrá
 • Áhugastýrt nám
 • Bekkjarsáttmálar
 • Blöndun í árgangi
 • Einstaklingsnámskrá 
 • Félagsfærnisögur
 • Hópaskipting/vinna í þarfaskiptum hópum
 • Hugað að staðsetningu í stofu
 • Hugarfrelsi
 • Hvatningarkerfi
 • Nemandi kemur að áætlanagerð
 • Nýbúakennsla
 • Samverustundir Tæknilausnir í námi
 • Samstarf við foreldra
 • Samstarf við íþróttaþjálfara
 • Aðgangur að starfsmanni sem nemendi treystir
 • Aðkoma stuðningsfulltrúa
 • Aðstoðarmannaverkefni í skóla
 • Einstaklingsviðtöl
 • Félagsfærniþjálfun
 • Gæðastundir með samnemanda og/eða starfsmanni
 • Hljóðbókasafn
 • Næring, hreyfing, heilsa
 • Sjálfstyrking
 • Starfskynningar
 • Aðtvinnutengt nám
 • Auka list- og/eða verkgreinar
 • Auka sund og/eða íþróttir
 • Vinna með fínhreyfingar

Greining:

 • Talnalykillinn
 • Lestrargreining - LOGOS
 • Told-málþroskapróf
 • Orðalykill
 • SIS-C mat

Fikt dót og auka hreyfing

 • Aukin útivist og hreyfing
 • Peltor
 • Fikt dót
 • Franskur rennilás á borð/stól
 • Pásur (hlaupa hring), sendiferðir, bókasafn
 • Sessa á stól
 • Sjónrænt skipulag
 • Stundaglas/tímavaki
 • Teygja á stól

Námskeið/námsefni

 • ART - reiðistjórnun og félagsfærni
 • ADHD/kvíðanámskeið
 • Peers
 • Sjálfstyrkingarnámskeið
 • Snillinganámskeið
 • Verkfærakista frá KVAN
 • Vinátta - forvarnarverkefni Barnaheilla
 • Vinir Zippýs
 • Bekkjarfundir
 • Félagaspjall
 • Unglingaspjall
 • Krakkaspjall
 • Mýsla (í músaskóla)

Ferli

 • Eineltisáætlun
 • Skólaforðun - viðbrögð
 • Snemmtæk viðbrögð við samskiptavanda
 • Styttri vinnulotur
 • Tengslakönnun og áætlun/viðbrögð
 • Viðbrögð vegna frávika í skólasókn
 • Vinahópar
 • Teymisfundir
 • Tökum saman höndum

Fræðsla

 • Fræðsla í bekk t.d. um einhverfu, ADHD, CP, kvíða
 • Ráðgjafaviðtal (foreldri og/eða teymi)

Aðkoma annarra fagaðila í stoðþjónustu

 • Félagsráðgjafi
 • Iðjuþjálfi
 • Náms- og starfsráðgjafi
 • Sálfræðingur
 • Sérkennari
 • Talmeinafræðingur
 • Þroskaþjálfi

Aðkoma stjórnenda

 • Lausnaleit
 • Ráðgjöf
 • Stuðningur við árgangateymi
 • Sitja í teymi barns

2. stig

 • Talmeinaþjónusta Tröppu
 • Málþroskamat
 • Framburður 
 • Stam  
 • Raddvandamál 
 • Nefmæli 
 • Fyrirlestur, fræðsla og námskeið

Sálfræðiþjónusta: 

 • Mat á vitsmunaþroska 
 • ADHD greiningar 
 • Ráðgjöf til foreldra 
 • Viðtöl við börn 

Tilvísanir til annarra sérfræðinga og stofnanna 

 • Iðjuþjálfun: 
 • Fínhreyfimat 
 • Ráðgjöf til starfsfólks skóla, foreldra og barna 
 • Félagsþjónustan/Barnavernd 
 • SES – pro 
 • ESTER mat 
 • Sálfræðimeðferð fyrir börn 
 • PMTO – foreldrafærniþjálfun 
 • Liðveisla 
 • Stuðningsfjölskyldur 
 • Áfengis- og vímuefnaráðgjöf 
 • Tilsjón 
 • Fjölskylduráðgjöf

 3. stig

 • Aðstoð og ráðgjöf við val á stoðtækjum 
 • Iðjuþjálfun fyrir börn með hreyfihömlun 
 • Ráðgjöf til foreldra fatlaðra barna 
 • Barnaverndar úrræði 
 • Úrræði í málefnum fatlaðra